Programy FRSE

Programy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

 

EPALE

Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) jest wielojęzyczną platformą promującą wysoką jakość uczenia się dorosłych w Europie przeznaczoną dla profesjonalistów zajmujących się tą tematyką.

 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

PO WER 2014-2020 to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu, w ramach którego realizuje 3 projekty.

 

eTwinning

eTwinning to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich.

 

Eurodesk

Europejski program informacyjny dla młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą. Eurodesk zbiera i przekazuje zainteresowanym informacje o możliwościach kształcenia, szkolenia i uczestnictwa w działaniach młodzieżowych w Europie.

 

Krajowe Centrum Europass

Europass to inicjatywa Komisji Europejskiej, która pomaga lepiej zaprezentować kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Obejmujepięć dokumentów funkcjonujących w całej Europie w takiej samej formie.

 

Eurydice

Eurydice jest europejską siecią informacji o edukacji. Celem programu jest wymiana informacji o europejskich systemach edukacyjnych, ich strukturach, sposobach zarządzania, legislacji, a także o dynamice przemian w tych systemach i kierunkach reform.

European Language Label

European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. W Polsce przyznawany jest od 2001 r. za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania nauczaniu i uczeniu się języków.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Od 2012 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest beneficjentem systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizuje 3 projekty w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty.

 

SALTO EECA

Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu zajmuje się promocją edukacji pozaformalnej i programu „Młodzież w działaniu” w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu.

 

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży dofinansowuje wymiany, szkolenia i seminaria oraz projekty wydawnicze i informacyjne, a także inicjatywy młodzieżowe. Główną rolą Funduszu jest rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy Polską i Litwą.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Inicjatywa wspierająca współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami – darczyńcami (Norwegią, Islandią, Liechtensteinem), której celem jest zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej w ramach EOG w zakresie edukacji.

 

Fundusz Stypendialny Sciex

Sciex-NMSch to Szwajcarski Fundusz Stypendialny, uruchomiony w 2009 r. Ma na celu rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski oraz promowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

 

Zespół Upowszechniania i Analiz Programowych

Czyli upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspólnotowych UE realizowanych w ramach programów zarządzanych operacyjnie przez FRSE.

 

Uczenie się przez całe życie

„Uczenie się przez całe życie” (2007-2013) to program UE, w skład którego wchodziły programy Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig. Jego celem był rozwój różnych form uczenia się poprzez wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących.

 

Comenius

Comenius to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły średnie. Uczniowie, nauczyciele i całe społeczności szkolne mają możliwość ściśle współpracować z partnerami z innych krajów uczestniczących.

 

Erasmus

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

 

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci promuje mobilność pracowników na europejskim rynku pracy oraz podnosi jakość kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Grundtvig

Program Grundtvig dotyczy niezawodowej edukacji osób dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych – ich słuchaczy i pracowników.

 

Wizyty Studyjne

Podczas wizyty studyjnej mogą się spotkać specjaliści z rożnych krajów europejskich, na co dzień pracujący w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego.

 

Młodzież w działaniu

„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi ludzie w wieku 13–30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia w czasie wolnym od nauki.

 

Erasmus Mundus

Głównym celem programu jest podnoszenie jakości i atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego poprzez współpracę z uczelniami z państw spoza UE.

 

Tempus

TEMPUS był programem pomocowym UE wspierającym reformę sektorów szkolnictwa wyższego w krajach-beneficjentach oraz przyczyniającym się do wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami wyższymi w krajach UE i krajach partnerskich.

Reklamy